RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:Administratorem danych jest Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej z siedzibą w Woli Gułowskiej 68 (zwane dalej Muzeum).
 2. Inspektor Ochrony Danych:W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej z siedzibą w Woli Gułowskiej 68. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Muzeum. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pan Dariusz Grochowski. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 517429895  lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: iod@adamow.pl
 3. Kategorie danych osobowych:Muzeum przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane identyfikacyjne (monitoring wizyjny), dane osób odwiedzających Muzeum, dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń, dane wnioskodawców, dane użytkowników systemów informatycznych, osób uczestniczących w uroczystościach, dane osób uczestniczących w programach edukacyjnych, dane ekip telewizyjnych, dane operatorów dronów oraz akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Muzeum w celach realizacji statutowych działań Muzeum:
  1. do celów rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacja procedury wnioskodawczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  4. rezerwacji kart wstępu do Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  5. realizacja działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  6. realizacja działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacja zadań w zakresie wypożyczania zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  8. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem badań naukowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  9. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  10. realizacja zadań związanych z upowszechnianiem historii na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  11. realizacja działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  12. realizacja działalności konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  13. realizacja zadań związanych z wizerunkiem Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  14. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  15. realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, osób przebywających na terenie Muzeum (w tym monitoring wizyjny) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  16. realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:Dane osobowe zebrane przez Muzeum nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na stosownych podstawach prawnych.
 7. Okres przechowywania danych:Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1.  trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów porozumień– do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji procedury wnioskodawczej, archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi,
  4. realizacja działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacja działalności informacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacja zadań w zakresie wypożyczania zasobów, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń lub ważności konta, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem badań naukowych, do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości- do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacja zadań związanych z upowszechnianiem historii do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  10. realizacja działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  11. realizacja zadań związanych z wizerunkiem Muzeum do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  12. realizacja działalności konserwatorskiej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  13. realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, osób przebywających na terenie Muzeum (w tym monitoring wizyjny),
  14. w systemie rezerwacji kart wstępu do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń lub ważności konta w systemie (w zależności od tego który termin jest dłuższy), a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  15. w systemie monitoringu wizyjnego do 30 dni. W przypadku prowadzenia postępowań wyjaśniających lub dochodzeń związanych z bezpieczeństwem zwiedzających na czas niezbędny do wykonania w/w czynności,
  16. w bazie danych systemu wysyłania wiadomości e-mail z informacjami bieżącymi dotyczących działalności Muzeum – do momentu odwołania zgody na jego wysyłkę przez właściciela danych,
  17. w bazach, akredytacyjnych dziennikarzy oraz bazach ekip telewizyjnych lub operatorów dronów – przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  18.  w bazach kontrahentów Muzeum, do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  19. realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, osób przebywających na terenie Muzeum, do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  20. realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,

  Dane osobowe przewarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 8. Przysługujące prawa:W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 9. Wymóg podania danych:Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4 .Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:Muzeum nie profiluje danych osobowych, które zostały mu przekazane.