Regulamin imprez i wydarzeń

Regulamin imprez oraz wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

 1. CEL IMPREZ:
 • Propagowanie czynu SGO „Polesie”, dziejów II wojny światowej oraz historii lokalnej,
 • Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Adamów i Ziemi Łukowskiej
 • Promocja i propagowanie twórczości artystycznej
 • Integracja mieszkańców gminy Adamów i osób odwiedzających gminę
 1. Organizator imprez:
 • Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Wola Gułowska 68, 21- 481 Wola Gułowska
 1. Termin i miejsce:
 • O terminie i miejscu poszczególnych imprez uczestnicy informowani są poprzez plakaty, strony internetowe i za pomocą mediów
 • Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej prowadzi także stałą wystawę muzealną: w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków ( w instytucji), sali ludowej, sali myśliwskiej, sali rzeźby ludowej. Godziny otwarcia placówki poniedziałek- piątek godz. 9-18, w sobotę i niedzielę godz. 12-16. W szczególnych przypadkach godziny mogą ulec zmianie.
 • Na terenie Domu Kultury i w jego otoczeniu prowadzone są także zajęcia wynikające z działalności statutowej placówki.
 1. Uczestnictwo:
 • Uczestnikami imprez i wydarzeń są mieszkańcy gminy Adamów, turyści oraz wszyscy chętni, którzy chcą w nich uczestniczyć
 1. Osoby odpowiedzialne:
 • Z ramienia organizatora: Dyrektor oraz pracownicy Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej Tel. 25 755 0215, 500 229 74
 1. Porządek i bezpieczeństwo
 • Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz uczestnictwa w niej osobom:
 1. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji podobnie działających;
 2. Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje;
 3. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 • Zakazuje się uczestnikom imprezy lub wydarzenia:
 1. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, rasistowskich itp.
 2. rzucania przedmiotami;
 3. zaśmiecania terenu, a także niszczenia eksponatów muzealnych oraz innych urządzeń znajdujących się na terenie placówki lub imprezy;
 4. korzystania z przedmiotów i urządzeń znajdujących się na terenie Domu Kultury w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
 • W imieniu Organizatora za porządek, podczas przedsięwzięcia odpowiadać będą pracownicy Domu Kultury, przypadki zagrażające bezpieczeństwu imprezy lub wydarzenia będą zgłaszane na Policję. Uczestnicy mają obowiązek dostosować się do uwag i poleceń Organizatorów.
 • W przypadku imprez o charakterze masowym stosowne będą odrębne przepisy wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504).
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tym wizerunku utrwalonego poprzez fotorelację z imprezy, wydarzenia oraz monitoring
 • Podczas wydarzenia wykonywana będzie fotorelacja z imprezy
 • Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków  oraz obszar w jego pobliżu w celu ochrony zasobów placówki w tym zasobów muzealnych objęty jest rejestracją monitoringu.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik imprez i wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, m.in. wizerunku oraz ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności zamieszczenia wizerunku w mediach w związku z prowadzoną przez Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków działalnością z zakresu kultury.
 • Administratorem Państwa danych osobowych ( w tym danych wizerunkowych) jest Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Wola Gułowska 68, 21- 481 Wola Gułowska e-mail: muzeum@kleeberczyvy.pl
 • Dane będą przetwarzane w celu wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • W przypadku organizowanych w ramach imprez i wydarzeń konkursów, zawodów, loterii i losowań uczestnik poprzez przystąpienie do nich wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 1. Postanowienia końcowe
 • Udział w wydarzeniu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie imprezy
 • Odwiedzający uczestniczą w imprezie, wydarzeniu na własną odpowiedzialność
 • Regulamin imprezy dostępny jest w placówce oraz na stronie internetowej Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej www.kleeberczycy.pl